News & Events

Press Release

AGF: Tài liệu ĐHCĐ 2015 bất thường

Tuesday 06 October 2015
AGF: Tài liệu ĐHCĐ 2015 bất thường

Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2015

Xin download và xem file đính kèm:

Fisheries News

Xuất khẩu cá tra sang Ảrập Xêút tăng khá

Tuesday 06 October 2015
Xuất khẩu cá tra sang Ảrập Xêút tăng khá

(vasep.com.vn) Hiện nay, Ảrập Xêút là thị trường NK cá tra lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. 8 tháng đầu năm 2015, tổng giá trị XK cá tra sang thị trường Ảrập Xêút đạt ...

Exhibition

Thông báo thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

Tuesday 06 October 2015
Thông báo thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

 

Ngày 05/08/2015, Công ty đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 tại công văn số 02/AGF-...

  • Pangasius Hypophthalmus

  • Value Added Products

  • Aquatic Veterinary Medicines