agifish.co@agifish.com.vn (+84)2963 852 368 - (+84)918 799 190

Sơ đồ tổ chức


Các đơn vị thành viên

Agifish quan tâm xây dựng tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các cấp cán bộ lãnh đạo, quản lý và công nhân lao động phấn đấu vì sự phát triển của Công ty.

Xí nghiệp đông lạnh 360 (F360)

Xí nghiệp đông lạnh 360 (F360)

Xí nghiệp đông lạnh 9 (F9)

Xí nghiệp đông lạnh 9 (F9)

Xí nghiệp đông lạnh 8 (F8)

Xí nghiệp đông lạnh 8 (F8)

Xí nghiệp đông lạnh 7 (F7)

Xí nghiệp đông lạnh 7 (F7)