agifish.co@agifish.com.vn (+84)2963 852 368 - (+84)918 799 190

Basa cắt sợi tẩm bột

Basa cắt sợi tẩm bột

  • Chuyên mục: Sản phẩm đã chế biến
  • Các loại hàng hóa: Nội địa

Basa cắt sợi tẩm bột